Integritetspolicy för Scout Park AB

 

1. Scout Park värnar om din personliga integritet

Scout Park AB, org.nr. 559426-7998, med adress c/o Rasbokils-Årby 217, 743 95 Uppsala, (”Scout Park” eller ”Bolaget”) värnar om att dina personuppgifter ska behandlas på ett integritetssäkert sätt med god skyddsnivå och i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

I denna Integritetspolicy redogör vi närmare för hur Bolaget behandlar personuppgifter om dig i egenskap av användare av vår app eller representant för ett företag som är kund, leverantör eller potentiell kund eller leverantör till Bolaget. Integritetspolicyn gäller vidare för dig som besöker vår hemsida, https://scoutpark.se, och för dig som söker anställning hos oss.

 

2. Personuppgifts­ansvarig

Scout Park är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Vid frågor om Bolagets integritetsskydd är du alltid välkommen att kontakta oss. Bolagets kontaktpunkt för dataskyddsfrågor nås via hello@scout-park.com. 

 

3. Vilka personuppgifter hanterar bolaget?

Personuppgifter är alla upplysningar och all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande person. Det är uppgifter om dig och din person. Exempel på personuppgifter är namn, kontaktuppgifter, bilder av dig och IP-adress. 

Med behandling avses varje typ av åtgärd som vidtas med personuppgifter såsom insamling, lagring, användning, bearbetning och överföring.

I regel samlar Scout Park in personuppgifter om dig som privatperson direkt från dig, till exempel i samband med att du deltar i våra event, kommunicerar med oss via e-post eller registrerar dig som användare i vår app. För företagsrepresentanter samlas dina personuppgifter i regel in från det företag eller den organisation som du representerar, men i förekommande fall direkt från dig genom e-postkorrespondens eller annan kommunikation, till exempel i samband med att du närvarar på våra event samt när du är aktiv på våra sociala medier. Bolaget kan även samla in personuppgifter från Bolagets övriga samarbetspartners. Bolaget använder vidare externa informationstjänster samt offentliga register och offentliga källor för att, vid behov, komplettera med t.ex. befattnings- och kontaktinformation.

Nedan anges vilka personuppgifter Scout Park behandlar för olika personkategorier.

Användare av vår app

Personuppgifter som vi hanterar:

 • Person- och kontaktinformation, såsom namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och inloggnings-/användaruppgifter.
 • Betalningsinformation, såsom ditt swishnummer, ev bankuppgifter, kontonummer och i förekommande fall IBAN, SWIFT m.m i de fall där användare inte kan ta emot gratifikationer via Swish.
 • GPS-positionen från vilket du skickar ett tips ifrån via bolagets applikation
 • I förkommande fall, personuppgifter som du förmedlar till Bolaget per e-post, när du är aktiv i våra sociala medier eller genom andra kommunikationskanaler.
 • I förekommande fall uppgifter om kostpreferenser, allergier och/eller funktionsnedsättning (t.ex. vid event).

Företagsrepresentant

Scout Park samlar in och lagrar följande information om dig som Bolaget behöver för att kunna kontakta dig och fullgöra Bolagets åtaganden gentemot dig som företagsrepresentant för en kund, leverantör eller samarbetspartner. 

 • Person- och kontaktinformation, såsom namn, person- eller organisationsnummer, adress, arbetsgivare, befattning, telefonnummer och e-postadress.
 • Faktureringsuppgifter
 • I förkommande fall, personuppgifter som du förmedlar till Bolaget per e-post, när du är aktiv i våra sociala medier eller genom andra kommunikationskanaler.
 • I förekommande fall uppgifter om kostpreferenser, allergier och/eller funktionsnedsättning (t.ex. vid event).

Potentiella kunder, leverantörer och samarbetspartners samt dessas företagsrepresentanter

Scout Park kan samla in och lagra följande information om dig i egenskap av att du är en potentiell kund eller leverantör till Scout Park eller att du är representant för ett bolag som är en potentiell kund, leverantör eller samarbetspartner till Bolaget.

 • Person- och kontaktinformation, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, titel, befattning och arbetsgivare.

Besökare av Bolagets hemsida

I samband med att du besöker Scout Parks hemsida samlar vi in följande information om dig som Bolaget behöver för att kunna förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla hemsidan.

 • Tekniska uppgifter, såsom IP-adress, MAC-adress, URL, unik enhets-ID, nätverkets och enhetens prestanda, webbläsare, språk- och identifikationsinställningar, geografisk position, operationssystem samt uppgifter från cookies eller liknande mekanismer (enhetsinformation).

Rekrytering (arbetssökande hos Bolaget)

Scout Park samlar in följande information om dig som vi behöver för att kunna rekrytera rätt personer till tjänster i Bolaget.

 • Person- och kontaktinformation, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, titel, befattning och arbetsgivare.
 • Uppgifter i personligt brev och CV.
 • I förekommande fall bild.
 • Övriga uppgifter som du lämnar till oss i samband med rekrytering.

Personuppgifter om dig kan överlämnas till oss direkt från dig eller från bemannings-, rekryterings-, eller inhyrningsföretag som du söker arbete genom. 

 

4. Vår behandling av dina personuppgifter

För vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av beskrivningarna nedan. 

Användare

Ändamål. För att administrera ditt användarkonto och tillhandahålla tjänsten. Laglig grund. Fullgöra ett avtal Behandlingen är nödvändig för att fullgöra användarvillkoren mellan dig och Scout Park. 

Företagsrepresentanter

Ändamål. För att möjliggöra marknadsföring och kommunikation om Bolagets varumärke och Bolagets tjänster (t.ex. sända dig information om våra kampanjer och erbjudanden m.m.).
Laglig grund. Intresseavvägning Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att marknadsföra sitt varumärke och sina tjänster till dig som kund eller till företaget som du som företagsrepresentant representerar.

Ändamål. För att kunna hålla kontakten med kunden, leverantören eller samarbetspartnern (t.ex. när en tjänst ska tillhandahållas).
Laglig grund. Intresseavvägning Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att ha kontakt med dig i syfte fullgöra avtalet med dig eller företagskunden, leverantören, eller samarbetspartnern som du representerar. 

Ändamål. För att kunna motta betalning från kunder vid köp av Bolagets tjänster och service.
Laglig grund. Fullgöra ett avtal. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig som kund eller företaget som du som företagsrepresentant representerar. 

Användare och företagsrepresentanter

Ändamål. För att kunna bemöta och kompensera kunder eller användare vid reklamationer och garantiärenden.
Laglig grund. Fullgöra ett avtal. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig som kund eller företaget som du som företagsrepresentant representerar.

Besökare av Bolagets hemsida

Ändamål. För att säkerställa driften av och funktionaliteten på Bolagets hemsida, samt analysera din användning av densamma så att vi kan utveckla och förbättra hemsidan.
Laglig grund. Intresseavvägning Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att säkerställa teknisk funktion av webbplatsen och applikationen. Samtycke Cookie-baserad personuppgiftsbehandling, som inte är nödvändig för att tillhandahålla webbplatsen, sker endast om du lämnat ditt samtycke till detta.

Rekrytering

Ändamål. För att, i samband med rekrytering, kunna avgöra vem som är bäst lämpad för en tjänst samt att säkerställa att aktuell person har nödvändig kompetens.
Laglig grund. Intresseavvägning Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att anställa lämplig och kompetent personal.

Samtliga registrerade

Ändamål. För att uppfylla juridiska skyldigheter.
Laglig grund. Rättslig förpliktelse. Scout Parks rättsliga förpliktelser, t.ex. på grund av tillämplig lagstiftning om redovisning och skatt. 

Ändamål. För att i förekommande fall fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk, exempelvis för att kräva fullgörelse hos myndigheter eller domstol.
Laglig grund. Intresseavvägning Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk.

 

5. Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter bevaras så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för enligt denna Integritetspolicy. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.

I syfte att uppfylla relevant bokföringslagstiftning kommer vissa personuppgifter att sparas i sju år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret, till vilken informationen hörde, avslutades.

I syfte att uppfylla relevant lagstiftning för motverkandet av penningtvätt och finansiering av terrorism kommer vissa personuppgifter att sparas i fem år, räknat Bolagets senaste kontroll för kundkännedom (kundkännedomsformulär) eller utförd granskningsåtgärd.

Kontaktuppgifter till företagsrepresentanter lagras under den tid som Bolaget bedömer att uppgifterna är nödvändiga för att upprätthålla relationen med företaget/organisationen som företagsrepresentanten representerar. Radering ska ske när Bolaget får kännedom om att uppgifterna inte längre är adekvata eller relevanta för ändamålet, eller på begäran av företagsrepresentanten.

Vänligen kontakta Scout Park för närmare information om hur länge Bolaget lagrar specifika personuppgifter. Kontaktuppgifter framgår under avsnittet ”Kontaktinformation” nedan.

 

6. Vem lämnar vi ut personuppgifterna till?

Scout Park lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja Bolagets åtaganden mot kunder, leverantörer, samarbetspartners, etc. Dina personuppgifter kommer inte att säljas till tredje part i reklamsyfte. När personuppgifter delas med leverantörer, t.ex. vid underhåll och drift av våra IT-system, säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras på ett betryggande sätt genom att ingå personuppgiftsbiträdesavtal med dessa aktörer innan de ges tillgång till dina personuppgifter. 

Vi kan också komma att lämna ut eller dela dina uppgifter med:

 • Revisorer och andra professionella rådgivare.
 • Tjänsteföretag och leverantörer.
 • Sociala medier som Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn eller X (tidigare Twitter). Om du använder dessa tjänster, hänvisar vi till respektive tjänsts integritetspolicy för information om hur de hanterar personuppgifter om dig som användare.
 • Andra tredje parter när det är nödvändigt för att uppfylla en juridisk skyldighet.
 • För det fall vi avser att överlåta hela eller delar av vår verksamhet kan personuppgifter komma att delas med potentiella köpare samt deras eventuella rådgivare. 

 

7. Överföring av personuppgifter till tredjeland

Scout Park överför inga personuppgifter till länder utanför EU/EES och strävar efter att hantera alla dina uppgifter inom EU/EES.

För det fall personuppgifter behöver överförs till, eller åtkommas från, ett land utanför EU/EES utan adekvansbeslut, kommer Scout Park att vidta de åtgärder som krävs för att personuppgifterna behandlas på ett säkert sätt och så en adekvat skyddsnivå upprätthålls. Till exempel genom att ingå EU-kommissionens standardavtalsklausuler för överföringen, eller genom att använda andra lämpliga skyddsåtgärder. Du har rätt att få en kopia på standardavtalsklausulerna genom att kontakta oss. I förhållande till leverantörer verksamma i USA, har bolaget i första hand säkerställt att skyddsnivån motsvarar den som är tillämplig inom EU/EES genom leverantörernas anslutning till EU-U.S. Data Privacy Framework (”DPF”). Mer information om DPF finns tillgängligt på https://www.dataprivacyframework.gov/s/.

 

8. Sociala medier

När det gäller de personuppgifter som förekommer och behandlas på sociala medier såsom Facebook, Instagram, Twitter, Youtube och LinkedIn hänvisar vi användare till respektive tjänsts policy för information om hur de behandlar personuppgifter. Enligt Bolaget är syftet med behandlingen att representanter för befintliga och potentiella kunder och samarbetspartners till Bolaget ska kunna interagera och ha kontakt med Bolaget via sociala medier. Detta för att bidra till en god relation med kunder och samarbetspartners och för att göra Bolagets kundservice och produkt lättillgänglig genom flera olika kanaler. Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att marknadsföra sitt varumärke och sina produkter till befintliga och potentiella kunder och samarbetspartners (intresseavvägning).

 

9. Dina rättigheter

Som registrerad har du ett antal rättigheter enligt GDPR. En sammanfattning av dina rättigheter följer nedan. 

Rätt att återkalla samtycke

När behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke som laglig grund, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via den kontaktinformation som anges längst ner i denna integritetspolicy.

Rätt till information

Du har rätt att få information om huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig och i sådana fall få en kopia av dessa tillsammans med information om ändamålen med behandlingen, kategorier av personuppgifter som behandlas, kategorier av mottagare av personuppgifterna, lagringstid, dina rättigheter avseende behandlingen, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering), information om säkerhetsmekanismer som tillämpas vid ev. överföring av dina personuppgifter till länder utanför EU/EES och, om uppgifterna inte inhämtats från dig, var uppgifterna kommer från.

Rätt till rättelse

Om de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga, ofullständiga eller inaktuella, har du rätt att be oss att rätta eller komplettera dessa utan onödigt dröjsmål. Scout Park kommer även på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. 

Rätt till radering 

Du har ofta rätt att begära att vi utan onödigt dröjsmål raderar dina personuppgifter. Så är fallet när (i) personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de behandlats, (ii) du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen, (iii) du har invänt mot behandling av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte, eller mot behandling som sker med stöd av intresseavvägning som rättslig grund och vi inte kan påvisa avgörande skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, (iv) behandlingen inte sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, (v) personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt eller (vi) personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.  

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter vi stödjer på den rättsliga grunden intresseavvägning, inbegripet t.ex. profilering. Därutöver har du alltid rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte. Vi kommer då inte längre behandla personuppgifterna, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning av behandling

I vissa fall har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Så är fallet när (i) du anser att personuppgifterna inte är korrekta och du inväntar vår kontroll av personuppgifternas riktighet, (ii) behandlingen är olaglig och du istället för att personuppgifterna raderas önskar att behandlingen begränsas, (iii) vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller (iv) när du har invänt mot behandling som stödjer sig på intresseavvägning och du väntar på att kontroll av huruvida våra berättigade skäl väger tyngre än dina ska slutföras.  

Rätt till dataportabilitet 

När personuppgifter du tillhandahållit oss behandlas automatiserat och med ditt samtycke eller med stöd av ett avtal med dig som rättslig grund har du rätt att få ut dina personuppgifter i ett allmänt använt och maskinläsbart format samt överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

Vi ser gärna att du hör av dig till oss om du har några klagomål beträffande vår behandling av dina personuppgifter, så att vi kan korrigera vår behandling om det är nödvändigt. Du har även rätt att inge klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

 

10. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Scout Park har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. 

 

11. Cookies

Bolaget använder cookies på webbplatsen https://scoutpark.se för att skapa en bättre användarupplevelse för dig.

Cookies är små textfiler som din webbläsare automatiskt sparar och lagrar på din enhet.

Det finns två olika typer av cookies, tidsbestämda cookies och sessionscookies. En tidsbestämd cookie är precis vad det låter som, en cookie som sparas under en bestämd tid och kan därför ligga kvar mellan gångerna som du besöker vår sida. En sessionscookie däremot sparas bara under tiden du är online på vår webbplats. När du stänger sidan raderas alltså dessa cookies.

Vissa cookies är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera på bästa sätt medan vi använder andra cookies för att kunna hämta information om vad du som besökaren gör när du är här.

Vilka typer av cookies använder vi och varför?

Vi använder oss av bland annat av cookies från Google Analytics på vår webbplats. Du kan se exakt vilka cookies som finns på sidan genom att klicka på ikonen längst ner till vänster på sidan. Där kan du också välja att inaktivera cookies.

 

12. Ändringar

Scout Park har rätt att när som helst ändra denna Integritetspolicy. Vid ändringar av denna Integritetspolicy kommer Bolaget att publicera den justerade Integritetspolicyn på https://scoutpark.se/ samt i Bolagets applikation med information om när ändringarna träder ikraft samt i övrigt på lämpligt sätt informera kunder och samarbetspartners.

 

13. Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta Scout Park om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt denna Integritetspolicy eller tillämplig lagstiftning. 

Bolagets kontaktinformation:

Scout Park AB, 

Org.nr. 559426-7998

Postadress: Rasbokils-Årby 217, 743 95 Uppsala

E-post: hello@scout-park.com